Fibonacci 2048

Zabezpieczenie kredytu
Zabezpieczenie kredytu
Metodą zmniejszenia indywidualnego ryzyka kredytowego są uzyskane przez bank zabezpieczenia, które powinny zapewnić odzyskanie zaangażowanej sumy kredytowej wraz z odsetkami, prowizjami. Podstawową gwarancją spłaty kredytu dla banku powinna być sytuacja ekonomiczno-finansowa kredytobiorcy. W wielu przypadkach nie można jednak dokładnie ocenić ryzyka wiążącego się z daną transakcją. Posiadanie zabezpieczenia pozwala wówczas na odzyskanie całości lub przynajmniej części zaangażowanych środków.
Formy zabezpieczeń kredytowych bywają bardzo zróżnicowane. Zabezpieczenia te klasyfikowane są z punktu widzenia różnych kryteriów.
Prawne zabezpieczenia kredytów można podzielić m.in. na:
płynne: gwarancje, awale i poręczenia bankowe
rzeczowe, czyli niepłynne: hipoteka, zastaw bankowy, które aby zaspokoić wierzytelność banku, muszą zostać najpierw sprzedane.
Prawne zabezpieczenia dzielą się także na:
osobiste (charakteryzuje je odpowiedzialność osobista osoby dającej zabezpieczenie)
rzeczowe (występuje ograniczenie odpowiedzialności do poszczególnych składników majątkowych)
Na ogół w praktyce wyróżnia się następujące zabezpieczenia:
-
Hipoteka
Zabezpieczenie hipoteczne obciąża nieruchomość dłużnika prawem do dochodzenia roszczenia przez wpis do ksiąg wieczystych. Daje ono wierzycielowi pierwszeństwo dochodzenia swych praw nawet po zmianie właściciela nieruchomości.
-
Zastaw
Zastaw na zasadach ogólnych
Dotyczy on przedmiotów ruchomych (np.: park maszyn, surowce, półfabrykaty, pojazdy mechaniczne, przedmioty wartościowe).
Zastaw rejestrowy
Może być ustanowiony na rzeczach ruchomych kredytobiorcy. Od umowy zastawu ogólnego zastaw rejestrowy różni się tym, że przedmiot zastawu może pozostać w posiadaniu kredytobiorcy, co w przypadku zastawu ogólnego jest niedopuszczalne.
Zastaw na prawach
Dotyczy praw zbywalnych, tj. papierów wartościowych, udziałów w spółkach, praw w zakresie wynalazczości.
-
Przewłaszczenie na zabezpieczenie
Upoważnia kredytodawcę do przewłaszczenia ruchomych przedmiotów (np. maszyn, pojazdów, zapasów, biżuterii) na pokrycie roszczeń z tytułu niespłaconego kredytu.
-
Blokada rachunków bankowych
Polega na wyodrębnieniu środków na rachunku bankowym lub powierzonych bankowi depozytów należących do kredytobiorcy lub poręczyciela i udostępnieniu kredytodawcy w momencie powstania zaległych roszczeń.
-
Kaucja
Polega na tym, że kredytobiorca składa kredytodawcy zabezpieczenie w postaci środków pieniężnych, książeczek i bonów oszczędnościowych lub innych przedmiotów wartościowych.
-
Poręczenie wekslowe (awal)
Zobowiązujące poręczyciela na równi z wystawcą weksla do spłaty kredytu ustalonych w terminach płatności.
-
Poręczenie według prawa cywilnego
W przypadku takiego poręczenia, poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu w razie uchylenia się kredytobiorcy od wywiązania się ze zobowiązań.
-
Gwarancje bankowe
Polegają na zobowiązaniu banku do zapłaty sumy pieniężnej kredytodawcy odpowiadającej kwocie niespłaconych rat kredytu, należnych odsetek i kosztów postępowania, jeśli kredytobiorca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec banku - wierzyciela.
-
Przelew wierzytelności
Jako zabezpieczenie kredytu jest umową między kredytobiorcą a bankiem udzielającym kredytu, na mocy której kredytobiorca przenosi na bank swoje prawo do otrzymania konkretnej sumy za sprzedane towary lub usługi.
-
do długu kredytowego
Polega ono na tym, że do dotychczasowego kredytobiorcy - dłużnika przystępuje osoba trzecia w charakterze dłużnika solidarnego.
-
Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym
Udziela go kredytobiorca lub osoba trzecia.
-
Weksel IN BLANCO
Jest dokumentem zawierającym podpis wystawcy weksla, nie zawiera jednak określenia sumy wekslowej i terminu płatności. Jako samoistne zabezpieczenie kredytu przyjmowany jest od kredytobiorców dobrze znanych bankowi o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej.
W stosunku do dobrych kredytobiorców zaciągających krótkookresowe kredyty na działalność bieżącą banki mogą nie żądać dodatkowego zabezpieczenia. Regułą jest natomiast wymaganie zabezpieczenia dla kredytów długoterminowych.

Jest to fragment artykułu Zabezpieczenie kredytu z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Zabezpieczenie kredytu był wyświetlany 1 130 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 06.10.2013)
Zdjęcia dotyczące Zabezpieczenie kredytu
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Zabezpieczenie kredytu – Wikipedia, wolna encyklopedia
Zabezpieczenie kredytu. Metodą zmniejszenia indywidualnego ryzyka kredytowego są uzyskane przez bank zabezpieczenia, które powinny zapewnić ...
pl.wikipedia.org/wiki/Zabezpieczenie_kredytu
2
>30
2
Rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych - Kredyty i pożyczki ...
12 Sty 2007 ... Rodzaje zabezpieczeń kredytów bankowych - Kredyty i pożyczki - portal edukacyjny NBP; co to jest makroekonomia, jak działa giełda, ...
www.nbportal.pl/pl/np/porady/poradniki/kredyty-i-pozyczki/rodzaje-zabezpieczen-kredytow-bankowych
3
>30
3
Prawne zabezpieczenie kredytu - rodzaje zabezpieczeń kredytów
Konieczność ustanowienia zabezpieczenia zobowiązania powiązana jest z ryzykiem, jakie podejmuje instytucja finansowa udzielając nam kredytu lub pożyczki.
www.czasnafinanse.pl/kredyty/artykuly/zabezpieczenia-kredytow
4
>30
4
Zabezpieczenie kredytu - Kredyty krok po kroku - Finanse osobiste ...
Zabezpieczenie kredytu. Większość banków wymaga minimalnego zestawu zabezpieczeń – z reguły tylko oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji ...
www.bankier.pl/finanse/kredyty/gotowkowe/faq/zabezpieczenie-kredytu.html
5
>30
5
Po co bankowi zabezpieczenie kredytu i jakie są formy ...
Bank odpożycza Kredytobiorcom środki, które pozyskał z lokat swoich Klientów. Z tego powodu jest zobowiązany zabezpieczyć w umowie kredytowej ...
www.pomorski-bs.pl/component/content/article/33/121-po-co-bankowi-zabezpieczenie-kredytu-i-jakie-s-formy-zabezpieczenia-kredytu.html
6
>30
6
PRAWNE ZABEZPIECZENIA KREDYTU 1 ... - BS.net
kredytu. Zabezpieczenie kredytu ma na celu zapewnienie bankowi zwrotu udzielonego kredytu ... Szczególny sposób zabezpieczenia kredytu mo e polegać.
bs.net.pl/upload/File/pdf2/Microsoft%20Word%20-%2008zabezpieczenia.pdf
7
>30
7
Rodzaje Zabezpieczeń Kredytów - Zabezpieczenia Kredytów
Najpowszechniejsza klasyfikacja zabezpieczeń prawnych wymienia ... że poręczyciel zobowiązuje się wobec banku do spłaty udzielonego kredytu w przypadku ...
www.kredyt-pozyczka.pl/klasyfikacja-zabezpieczen-kredytu.html
8
>30
8
ZABEZPIECZENIE KREDYTU - Encyklopedia Wyborcza.biz
Zmiana zabezpieczenia kredytu hipotecznego może potrwać wiele miesięcy. Przekonała się o tym nasza czytelniczka, która już od dziewięciu miesięcy dosyła  ...
info.wyborcza.biz/szukaj/gospodarka/zabezpieczenie+kredytu
9
>30
9
Zabezpieczenie kredytu | Centrum eksperckie | Kredyty ...
Drugim, po hipotece podstawowym zabezpieczeniem kredytu jest cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.
www.pkobp.pl/bankowosc-osobista/aurum/finansowanie-potrzeb-inwestycyjnych/kredyty-mieszkaniowe/centrum-eksperckie/zabezpieczenie-kredytu/
10
>30
10
Zabezpieczenie kredytu - WIEM, darmowa encyklopedia
Zabezpieczenie kredytu, działania prawno-ekonomiczne zmierzające do zagwarantowania kredytodawcy możliwości skutecznej windykacji należności od ...
portalwiedzy.onet.pl/52252,,,,zabezpieczenie_kredytu,haslo.html
Wyniki wyszukiwania dla "Zabezpieczenie kredytu"
Google: ok. 1.030.000
Zabezpieczenie kredytu w nauce
Hipoteka bankowa jako rzeczowe zabezpieczenie kredytu. - Katalog ...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania ... Hipoteka bankowa jako rzeczowe Zabezpieczenie kredytu.
"Zabezpieczenia spłaty kredytów bankowych (na przykładzie ... - APD
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny ... "Zabezpieczenia spłaty kredytów bankowych (na przykładzie LUKAS BANKU S.A. ) ".
" Hipoteka bankowa " jako zabezpieczenie wierzytelności - Katalog ...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania ... Hipoteka bankowa " jako zabezpieczenie wierzytelności ... dokumenty bankowe, hipoteka na rzecz banku, kredyt, Zabezpieczenie kredytu ...
Pożyczki i kredyty studenckie - Uniwersytet Rzeszowski
Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały ... do dnia 15 lutego 2014 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu.
Kredyty studenckie - Uniwersytet w Białymstoku
W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banku w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, student może ubiegać się o poręczenie udzielone przez ...
Kredyt studencki - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 ... jeżeli wysokość zabezpieczenia kredytu okaże się niewystarczająca.
Zabezpieczenie kredytu - Notatek.pl
Dlatego prawne zabezpieczenie zwrotności kredytu staje się ważnym elementem umowy kredytowej. ... Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; Bankowość.
Prawne zabezpieczenie kredytu bankowego - Katalog - Uniwersytet ...
Niniejsza praca stanowi prezentację instytucji prawa cywilnego i wekslowego, służących zabezpieczeniu wierzytelności kredytowych banków. Opracowanie ...
Książki na temat Zabezpieczenie kredytu
Elementy Prawa
Elementy Prawa
Jerzy Lewandowski, 2011
Zabezpieczenie kredytu Oczywiste jest, że banki nie udzielają kredytu każdemu, kto się o kredyt ubiega. Z reguły uzyskanie kredytu uzależnione jest od posiadania przez kredytobiorcę zdolności kredytowej, tj. zdolności do spłaty ...
Przygotowanie do działalności usługowej: podstawy usług, ...
Przygotowanie do działalności usługowej: podstawy usług, ...
Krystyna Kielan, Krystyna Pokora, 2004
Po zbadaniu zdolnoÊci firmy do sp∏aty zad∏u ̋enia, bank ustanawia Zabezpieczenie kredytu na wypadek, gdyby z jakiegoÊ powodu przedsi ́biorca nie by∏ w stanie sp∏aciç kredytu. W zale ̋noÊci od wysokoÊci kredytu, okresu sp∏aty ...
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Damian Dębski, 2009
Wniosek kredytowy: a) jest podstawą zawarcia umowy kredytowej, b) nie ma z góry urzędowo określonej treści, lecz powinien zawierać ogólne przyjęte elementy wymagane przez bank, jak np. kwotę, cel, okres spłaty kredytu, zabezpieczenie ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Zabezpieczenie kredytu
Zabezpieczenie kredytu – Wikipedia, wolna encyklopedia
pl.wikipedia.org/wiki/Zabezpieczenie_kredytu
Prawne formy zabezpieczenia zwrotu kredytu - Sciaga.pl
Działalności kredytowej towarzyszy ryzyko nieterminowego zwrotu kredytu łącznie z należnymi odsetkami czyli ryzyko kredytowe Dlatego pewne zabezpieczenie...
www.sciaga.pl/tekst/60564-61-prawne_formy_zabezpieczenia_zwrotu_kredytu
Masz kredyt? Sprawdź jak zabezpieczyć się przed wzrostem stóp procentowych - Finanse-osobiste - Gazeta Prawna - wiadomości, podatki, prawo, biznes i finanse
Zabezpieczenie przed wzrostem kosztów obsługi kredytów zaczęło właśnie drożeć. Ale nadal opłaca się je kupić, bo zyskujemy spokój na 10–15 lat – oceniają eksperci.
serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/713847,masz-kredyt-sprawdz-jak-zabezpieczyc-sie-przed-wzrostem-stop-procentowych.html
Zabezpieczenie kredytu
www.pramerica.pl/view/page/poppublic/30957
Kredyt | TEAM Marek Pasierbski
Autoryzowany dealer Jaguar. Ekskluzywna brytyjskiej marki Jaguar, zapewnia kompleksowy zakres usług związanych z: Sprzedażą samochodów nowych Sprzedażą samochodów używanych ( także po demonstracyjnych).samochodu, wiadczenie and fizycznych
team.jaguar.pl/index.php?page=kredyt
Weksel jako zabezpieczenie kredytu (131825) - PoradaPrawna.pl
www.poradaprawna.pl/porady/weksel-jako-zabezpieczenie-kredytu,131825.html
Zabepieczenia kredytów - FM Bank
Pierwszy bank w świecie mikrofirm
www.fmbank.pl/zabezpieczenia_kredytow,144.html
e-PODATNIK :: WSZYSTKIE ARTYKUŁY ZA DARMO :: Doradca Podatnika "Zabezpieczenia spłaty kredytów"
Prawo w obronie podatnika i przedsiębiorcy - portal dla właścicieli firm, przedsiębiorców, osób prowadzcych działalność gospodarcz, doradców podatkowych, księgowych i urzędników.
www.e-podatnik.pl/artykul/doradca_podatnika/12617/Zabezpieczenia_splaty_kredytow.html
Co stanowi zabezpieczenie kredytu hipotecznego? - Kredyty mieszkaniowe - Poradnik finansowy w Direct.Money.pl - strona 1/74
Co stanowi Zabezpieczenie kredytu hipotecznego? - Kredyty mieszkaniowe - Poradnik finansowy w Direct.Money.pl - strona 1/74
direct.money.pl/poradnik_finansowy/co-stanowi-zabezpieczenie-kredytu-hipotecznego,poradnik-finansowy,haslo,210.html
123