Fibonacci 2048

Ukraina Naddnieprzańska
Ukraina, łac. Ucraina (Ukraina Naddnieprzańska, Naddnieprze, rzadziej Ukraina Kijowska) – kraina historyczna położona w centralnej i południowo-wschodniej Ukrainie, na wschód od Podola i Wołynia, między Bohem a Worsklą, w dorzeczu Dniepru, do roku 1793 (drugiego rozbioru Polski) w południowo-wschodniej Rzeczypospolitej.
Określenie Ukraina jako nazwa pospolita pojawiło się w średniowieczu i oznaczało pierwotnie nazwę granicznych regionów geograficznych. Do końca XVI wieku termin "ukraina" nie miał charakteru oficjalnego i oznaczał jedynie "ugranicze" ("pogranicze", "krańce państwowe") poszczególnych terenów, będących pod kontrolą różnych państw.
Termin Ukraina pojawił się po raz pierwszy w Latopisie kijowskim, opisującym wydarzenia XII w., którego najstarszy egzemplarz pochodzi z XV w. Opisując śmierć Włodzimierza, księcia perejasławskiego, autor tekstu stwierdził, iż po jego zgonie Ukraina wielce rozpaczała, a relacjonując wypadki 1189 r., nazwał Ukrainą tereny leżące między Bohem a Dniestrem.
Jako nazwa własna Ukraina została użyta po raz pierwszy za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w roku 1590 w tytule konstytucji sejmowej według projektu Jana Zamoyskiego: Porządek ze strony Niżowców i Ukrainy. Określała wówczas tereny województw: kijowskiego i bracławskiego Rzeczypospolitej. W okresie pomiędzy pokojem polanowskim (1634) a traktatem Grzymułtowskiego w skład terytorium określanego nazwą Ukrainy wchodziło również województwo czernihowskie. W 1613 na mapie Tomasza Makowskiego, wydanej w Amsterdamie, obszar prawego brzegu Dniepru określono jako Wołyń Dolny, który nazywają Ukrainą lub Niżem. W 1651 ten sam autor opracował kolejną mapę, na której Ukrainą nazwał teren od Dniepru do Bohu. Na przełomie XVI i XVII nazwą „Ukraina” zaczęto określać krainę leżącą nad środkowym i dolnym Dnieprem (Naddnieprze).
We wczesnym średniowieczu był to obszar w większości zamieszkany przez wschodniosłowiańskie plemiona Drewlan w dorzeczu Słuczy z głównymi grodami w Owruczu i Korosteniu, wschodnich Polan, którzy zajmowali oba brzegi środkowego Dniepru, i Uliczów między Dniestrem a Prutem.
Do 1240 roku obszar Ukrainy naddnieprzańskiej należał do Rusi Kijowskiej, a następnie (po rozbiciu dzielnicowym Rusi) do sukcesyjnych księstw ruskich. Najazdy mongolskie w XIII wieku i ekspansja Wielkiego Księstwa Litewskiego na ziemie ruskie położyły kres suwerenności tych dzielnic. Głównymi ośrodkami administracyjnymi Naddnieprza w wiekach XV-XVII były m.in. Kijów, Czehryń, Biała Cerkiew.
Podczas zjazdu zjednoczeniowego (w którym uczestniczyli także Rusini) Zygmunt II August, mimo opozycji części możnowładców litewskich w stosunku do unii, wcielił na żądanie sejmu ziemie ukrainne do Korony Królestwa Polskiego jako województwa: wołyńskie, kijowskie i bracławskie. Po unii lubelskiej tereny te stały się częścią prowincji małopolskiej Korony Polskiej, a szlachta tych obszarów otrzymała z ramienia sejmu lubelskiego przywileje szlachty polskiej i dużą autonomię, natomiast prawo sądowe oparto (w przeciwieństwie do reszty Korony) na statutach litewskich.
W drugiej połowie XVI wieku na pograniczu Naddnieprza, tzw. Dzikich Polach uformowała się społeczność wojskowa Kozaków zaporoskich, chroniąca pogranicze przed Tatarami i uczestnicząca w wojnach pierwszej połowy XVII w. w ramach wojsk Rzeczypospolitej. Kozaczyzna od końca XVI wieku była jednocześnie ośrodkiem powstań kozackich w obronie swego niezależnego statusu, a z czasem i statusu ludności ruskiej w Rzeczypospolitej. W połowie XVII wieku Ukraina była terenem powstania Chmielnickiego (1648), w jego konsekwencji długoletniej wojny polsko-rosyjskiej (1654-1667) a następnie polsko-tureckiej (1672-1676 i 1683-1699). W 1658 na mocy Unii hadziackiej całe terytorium Naddnieprza weszło w skład powołanego przez Unię Księstwa Ruskiego - trzeciego równoprawnego członu Rzeczypospolitej. Postanowienia unii nie weszły ostatecznie w życie. Traktatem Grzymułtowskiego (1686) Rzeczpospolita zrzekła się Ukrainy Lewobrzeżnej i Kijowa wraz z okręgiem na rzecz Carstwa Rosyjskiego. Pomiędzy traktatem w Buczaczu (1672) a pokojem w Karłowicach (1699) część Ukrainy znalazła się pod panowaniem Imperium Osmańskiego. Wojny, rzezie, deportacje ludności w jasyr i na terytorium Carstwa Rosyjskiego i epidemie towarzyszące wojnom doprowadziły do ruiny kraju, wyludniły go i zatrzymały jego rozwój.
W roku 1768 na terytorium Ukrainy doszło do buntu chłopskiego, znanego jako koliszczyzna. Ożywienie gospodarczo-handlowe na Naddnieprzu rozpoczęło się ponownie dopiero od lat '70 XVIII wieku. Polscy właściciele latyfundiów folwarcznych na tych ziemiach poświęcili dużo miejsca na projektowanie ekonomicznego zagospodarowania Ukrainy: tworzono domy i kompanie handlowe dla rozwoju handlu czarnomorskiego, zakładano i rozwijano manufaktury, próbowano uspławnić Dniestr (ówcześnie inicjatywa księcia Nassau-Siegen i Waleriana Dzieduszyckiego), wszelkie zabiegi dotyczące tych terenów były publikowane na łamach „Dziennika Handlowego”, kres tym inicjatywom przyniósł drugi rozbiór Polski.
W Imperium Rosyjskim ziemie te zaczęto urzędowo nazywać Małorosją. Administracyjnie wchodziły w skład Kraju Południowo-Zachodniego Imperium Rosyjskiego, guberni czernihowskiej, połtawskiej, katerynosławskiej i chersońskiej. Nazwa Małorosja funkcjonowała w obiegu urzędowym do rewolucji lutowej i obalenia caratu w marcu 1917.
Information icon.svg Osobne artykuły: Unia lubelska, Kozacy zaporoscy, Powstania kozackie, Powstanie Chmielnickiego, Hetmanat, Unia hadziacka, Rozejm andruszowski, Pokój GrzymułtowskiegoKoliszczyzna.

Jest to fragment artykułu Ukraina Naddnieprzańska z darmowej encyklopedii Wikipedia. Na Wikipedii dostępna jest lista autorów.
Na pl.wikipedia.org artykuł Ukraina Naddnieprzańska był wyświetlany 42 razy w ciągu ostatnich 30 dni. (Stan z dnia: 03.10.2013)
Zdjęcia dotyczące Ukraina Naddnieprzańska
Miniatura:
Oryginał:
Wyniki wyszukiwania na Google i Bing
1
>30
1
Ukraina (Naddnieprze) – Wikipedia, wolna encyklopedia
Ukraina, łac. Ucraina (Ukraina Naddnieprzańska, Naddnieprze, rzadziej Ukraina Kijowska) – kraina historyczna położona w centralnej i południowo-wschodniej ...
pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina_(Naddnieprze)
2
>30
2
Historia Ukrainy – Wikipedia, wolna encyklopedia
Na ziemiach, leżących obecnie w granicach Ukrainy człowiek pierwotny pojawił się 300 .... W końcu XVI i w XVII wieku Ukraina Naddnieprzańska była widownią  ...
pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Ukrainy
3
>30
3
Nizina Naddnieprzańska – Wikipedia, wolna encyklopedia
Приднепровская низменность) - rozległa nizina w południowo-zachodniej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, na terenach dzisiejszej Białorusi i Ukrainy.
pl.wikipedia.org/wiki/Nizina_Naddnieprza%C5%84ska
4
>30
4
Naddnieprzańska Nizina - Onet.pl Portal wiedzy
Dniepr, Dniapro, Dnipro, rzeka w Rosji, na Białorusi i Ukrainie. Obszar źródłowy na południowym krańcu wyżyny Wałdaj, na wschód od miasta Tupik.
portalwiedzy.onet.pl/z,36754,szukaj.html
5
>30
5
Archiwa: Ukraina Naddnieprzańska - Kresy24.pl - Wschodnia ...
1882 – we wsi Tymoszówka na Ukrainie Naddnieprzańskiej urodził się Karol Szymanowski – najwybitniejszy, obok Chopina i Moniuszki polski kompozytor, ...
kresy24.pl/tag/ukraina-naddnieprzanska/
6
>30
6
Pogranicze Naddnieprzańskie. Szkice społeczności ukraińskiej w ...
10 Gru 2012 ... Podlaska Digital Library, Pogranicze Naddnieprzańskie. Szkice społeczności ukraińskiej w wieku XVIII, Tom II.
pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=14053
7
>30
7
Ukraina Naddnieprzańska - Eduteka.pl
REPUBLIKA UKRAINY - GENEZA. -1941-45- walki zbrojne Ukraińców o uzyskanie niepodległości -Lipiec 1944 ziemie ukraińskie znajdują się pod okupacją ...
www.eduteka.pl/temat/Ukraina-Naddnieprzanska
8
>30
8
Dyplomacja państwa ukraińskiego (Ukraina Naddnieprzańska) w ...
Numer wniosku: N N108 274134. Kierownik: dr hab. Michał Klimecki. Instytucja realizująca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Wydział Nauk Historycznych.
nauka.money.pl/wnioski-o-dofinansowanie/konkurs-34/dyplomacja-panstwa-ukrainskiego-ukraina-naddnieprzanska-w-1918-roku-308171.html
9
>30
9
" Dyplomacja państwa ukraińskiego (Ukraina Naddnieprzańska) w ...
Dyplomacja państwa ukraińskiego (Ukraina Naddnieprzańska) w 1918 roku ". Doctoral thesis. Thesis information. Language of the thesis: (no information given ).
apd.umk.pl/en/diplomas/phd/73383/
10
>30
10
" Dyplomacja państwa ukraińskiego (Ukraina Naddnieprzańska) w ...
Dyplomacja państwa ukraińskiego (Ukraina Naddnieprzańska) w 1918 roku ". Praca doktorska. Informacje o pracy. Język pracy: (brak informacji). Tytuł: [?] ...
apd.umk.pl/diplomas/phd/73383/
Wyniki wyszukiwania dla "Ukraina Naddnieprzańska"
Google: ok. 11.100
bing: ok. 16
Ukraina Naddnieprzańska w nauce
" Dyplomacja państwa ukraińskiego (Ukraina Naddnieprzańska) w ...
Dyplomacja państwa ukraińskiego (Ukraina Naddnieprzańska) w 1918 roku ". Praca doktorska. Informacje o pracy. Język pracy: (brak informacji). Tytuł: [?] ...
3 października w Historii Kresów - Kresy24.pl
3 Paź 2013 ... 1882 – we wsi Tymoszówka na Ukrainie Naddnieprzańskiej urodził się ... Katedry Filologii Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Lwowskiego.
24 czerwca w Historii Kresów - Kresy24.pl - Wschodnia Gazeta ...
24 Cze 2013 ... 1860 – w Olszanie koło Korsunia na Naddnieprzańskiej Ukrainie urodził się Jan ... Ukończył wydział prawa i dyplomacji na Uniwersytecie Jana ...
20 lutego w Historii Kresów - Kresy24.pl - Wschodnia Gazeta ...
20 Lut 2013... wiele podróży po dworach polskich i rosyjskich na terenie Ukrainy Naddnieprzańskiej. ... Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej na terenie Ukrainy. ... Kierował Katedrą Historii Literatury Polskiej na Uniwersytecie Stefana  ...
Historia Ukrainy – Wikipedia, wolna encyklopedia
W końcu XVI i w XVII wieku Ukraina Naddnieprzańska była widownią częstych powstań ..... dwujęzycznych samorządów i powołanie uniwersytetu ukraińskiego.
Ambroży (Juszkiewicz) – Wikipedia, wolna encyklopedia
Ukraina Naddnieprzańska. Data i miejsce śmierci, 17 maja ... 1690 na Ukrainie, zm. 17 maja 1745 w ... Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2008, s. 231.
Nacjonalizm ukraiński – Wikipedia, wolna encyklopedia
W końcu 1915 sprawy związane z Ukrainą Naddnieprzańską przejęli Niemcy. ..... W Pradze powstał Wolny Uniwersytet Ukraiński, utworzono również ukraińskie ...
Ukraina (nazwa) – Wikipedia, wolna encyklopedia
Delineatio Generalis Camporum Desertorum vulgo Ukraina. .... W pracach rosyjskich historyków emigracyjnych terytorium Ukrainy Naddnieprzańskiej nie było .... Ukraina, Warszawa 1997, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i ...
Dyplomacja państwa ukraińskiego (Ukraina Naddnieprzańska) w ...
Dyplomacja państwa ukraińskiego (Ukraina Naddnieprzańska) w 1918 roku ... Instytucja realizująca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika\Wydział Nauk ...
Książki na temat Ukraina Naddnieprzańska
Białe plamy-czarne plamy: sprawy trudne w polsko-rosyjskich ...
Białe plamy-czarne plamy: sprawy trudne w polsko-rosyjskich ...
Polsko-Rosyjska Grupa do Spraw Trudnych, Adam Daniel Rotfeld, Anatoliĭ Vasilʹevich Torkunov, 2010
Litwa i Białoruś miały odrodzić się jako jedno państwo na wzór Wielkiego Księstwa Litewskiego i wejść w relacje federacyjne z Polską. Z formalnie niepodległą Ukrainą Naddnieprzańską byłyby ustanowione stosunki sojusznicze. W rezultacie ...
Wschód, Zachód, Ukraina: materiały z sesji naukowej
Wschód, Zachód, Ukraina: materiały z sesji naukowej
Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański. Zakład Historii Myśli Społecznej, 1999
Polska kresowa ziemianka i pisarka Zofia Kossak- Szczucka pisząc o rosyjskiej części Ukrainy tak zanotowała w swoich wspomnieniach: „Z ... Inaczej była postrzegana Ukraina Naddnieprzańska inaczej Galicja Wschodnia ze Lwowem. Tereny ...
Historia polityczna Polski lat 1918-39
Historia polityczna Polski lat 1918-39
Marian Eckert, 1985
Także dalej na wschodzie sytuacja komplikowała się. W październiku 1918 r. obalony został w Kijowie proniemiecki rząd atamana Pawła Skoropadskiego i utworzona Ukraina Naddnieprzańska na czele z Dyrektoriatem (Winniczenko, ...
Niepodległa Ukraina: wybór szkiców, artykułów i rozmów ...
Niepodległa Ukraina: wybór szkiców, artykułów i rozmów ...
Bogdan Osadczuk, 2006
Ale, Panie Profesorze, pan wie, jak w Polsce jest przyjmowane pojęcie Wielkiej Ukrainy! Wielka Ukraina, w sensie Ukraina Naddnieprzańska. Ci petlurowcy nie mieli najmniejszego sentymentu do Galicji. Oni byli ze wschodu. Ostatecznie ...
Ukraina-Polska: kultura, wartości, zmagania duchowe
Ukraina-Polska: kultura, wartości, zmagania duchowe
Roman Drozd, Roman Skeczkowski, Mykoła Zymomria, 1999
Wojska Denikina zostały rozbite, Ukraina Naddnieprzańska ponownie znalazła się pod okupacją bolszewicką. S. Petlura zdecydował się więc na zawarcie sojuszu z Polską. 21 kwietnia 1920 r. został podpisany układ między URL a Polską, ...
Rozwój zapytań na Google


Wpisy na blogach na temat
Ukraina Naddnieprzańska
Maciążek: Co Ukraina odda za tańszy gaz? | BiznesAlert
Gaz.
biznesalert.pl/maciazek-co-ukraina-odda-za-tanszy-gaz/
Miasta Wyklęte | Torla - kamienna wioska
Ja świetnie wiem, że Polacy „śladami” uwielbiają jeździć dwiema trasami: bohaterów literackich, prawdziwych i zmyślonych oraz po ziemiach wiktorii Wojska Rzeczypospolitej. Nie ma to jak pojechać do Kamieńca Podolskiego, poszukać wałów Chreptiowa czy przedrzeć się przez granicę Republiki Naddniestrzańskiej, aby zobaczyć Raszków lub ujście Jahorlika do Dniestru, najdalej na południe wysunięty punkt I Rzeczypospolitej (przez…
torlin.wordpress.com/2009/12/20/miasta-wyklete/
Piłsudski miał zginąć w zamachu - Najwyższy Czas!
nczas.com/publicystyka/pilsudski-mial-zginac-w-zamachu/
Ukraina chciałaby zostać spichlerzem świata
Ukraina przymierza się do odegrania kluczowej roli na światowym rynku zbożowym. Mimo wielkiego potencjału dzisiaj wydaje się to prawie niemożliwe.
www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/ukraina-chcialaby-zostac-spichlerzem-swiata/
Samochodem na Ukrainę : Autem po Europie i jeszcze dalej
podroze.auto-swiat.pl/ukraina/samochodem-na-ukraine/
Co Janukowycz obiecał Putinowi? | Eastbook - blog o Partnerstwie Wschodnim | Partnerstwo Wschodnie
eastbook.eu/2013/12/country/ukraine/co-janukowycz-obieca%C5%82-putinowi/
Piłsudczycy a federalizm - 1919 (1) | Blogpress
www.blogpress.pl/node/2928
Adam Danek: Naddniestrze w systemie polityki rosyjskiej
W ubiegłym miesiącu mieliśmy okazję śledzić istotne posunięcia rosyjskiej dyplomacji w sprawie Naddniestrza – posunięcia, można by rzec, o charakterze
xportal.pl/?p=4677
Ukraińcy wyszli na ulice — chcą do Europy | Kurier Wileński
kurierwilenski.lt/2013/12/02/ukraincy-wyszli-na-ulice-chca-do-europy/
123